• ایمنی را از ما بخواهید

  • ایمنی یک سرمایه گذاری است

  • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

  • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

N 750015

Filter Holder for 7506N95 , 7506N99 and 7506R95 Filters . Requires N750027 seal Check / Filter Cover

 

7506N95

NIOSH approved 95% filter efficiency for non-oil based aerosol particulates .

 

P100 7853

 NIOSH approved against Organic vapor and acid gas & P100

 

7580 P100

NIOSH approved P100 particulate cartridge

 

N75004

NIOSH approved against Ammonia , Methylamine

 

N75003

NIOSH approved against certain organic vapors or acid gases .

 

N75001

NIOSH approved against certain Organic vapors .

 

75SC

NIOSH approved against certain organic vapors , ammonia , methylamine or formalde-hyde , acid gases ( chlorine , hydrogen chloride , sulfur dioxide , hydrogen sulfide [escape] , hydrogen fluoride and chlorine dioxide )