• ایمنی را از ما بخواهید

  • ایمنی یک سرمایه گذاری است

  • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

  • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

Eschbach

Eschbach

 

Eschbach

Eschbach

 

Bristol

FIRE HOSE

Bristol fire hoses are designed for more stringent demands. The hose jacket is again made of a circular woven high tenacity polyester yarn, which if required, can also be offered as canvas fire Fire hose. For the inner lining a rubber sleeve is used, providing great flexibility and adhesion for single or double jackets. This hose is offered in red color polynothanic coating on the outside. On request the quality can be further enhanced providing an increase bursting pressure (Up to 150 bar) electro-conductivity with on electrical resistance below 10 Ohm and or an inner lining largely resistant against chemicals, oil and petrol.

Bristol fire hoses for professional fire brigades, oil field and heavy industry use. It's main distinct feature is it's all one construction of synthetic rubber with textile reinforcement meeting B.S 6391 type and 15636.88 type.

Standard roll length 100ft. or 75ft. other lengths to customer requirement can be supplied.
Each hose is tested to 21 bars (300 psi) unless foreign standards require more.

Designed and manufactured in compliance with B.S 5274: 1985

 

Feature

Highly Protected: The compound of the cover and its profit protects the hose from damage by abrasion, puncture or impact.

Chemical Resistance: Bristol fire hose is manufactured to resist contact with a wide range of chemical products: oil, hydrocarbons, alkalis, salt water etc.

Weather Resistance: Outstanding performance at extreme temperature (-20 C+ 50 ) protected against atmospheric weathering.

Strong: High longitudinal tensile stands the passage of heavy vehicles. Very resistant to cuts and punctures. Resists continual flexing throughout its service life conserving its original built in strength.

Easily Cleaned: A quick wipe down is sufficient to keep away dirt on grit. If necessary it can be jet washed with detergent to remove chemicals etc.

No Drying: No need to dry the hose. Bristol fire hose is mildew, rust proof and water proof. Water absorption is negligible. Just clean and coil and the hose is ready for service again.

دوش چشم شوی اضطراری چیست؟

دوشی است که برای شستن اضطراری چشم در زمانی که ماده ای وارد چشم شود که نیاز به شستن داشته باشد استفاده میشود

شیر آتش نشانی چیست؟

نوعی شیر صنعتی است که برای مصارف آتش نشانی به کار می رود این شیر می بایست از لحاظ کیفیت و ایمنی ، قابلیت اطمینان در حد قابل قبول باشد

تجهیزات مبارزه با حریق چیست؟

شامل تجهیزاتی است که برای مبارزه با حریق به کار می رود و یا استفاده کننده را از آسیب در حین مبارزه با حریق حفظ می کند.

کف ساز چیست؟

کف ماده اي است که جهت خاموش کردن حريقهاي ناشي از مايعات قابل اشتعال (آتش سوزيهاي طبقه دوم) B مانند:
نفت، گازوئيل و... بکار مي رود.
کف در آتش نشاني اهميت ويژه اي دارد. چون درحريقهاي گسترده مشتقات نفتي، فقط از اين ماده بايد استفاده نمود زيرا(وزن مخصوص) کف از اکثرمايعات قابل اشتعال کمتر است ودر نتيجه سبکتر ومانند يک پتو روي مواد نفتي را مي پوشاند. البته درحريقهاي کوچک بوسعت حدود يک متر مربع مي توان از خاموش کننده دستي پودري يا CO2 نيز استفاده نمود ولي بايد توجه داشت که دراينگونه موارد هيچگاه نبايد از آب استفاده کرد، زيرا آب نه تنها اينگونه آتش سوزيها را خاموش نمي کند، بلکه به گسترش آن نيز کمک مي کند.

به دستگاه هایی که کف را تولید میکنند کف ساز میگویند.

شیلنگ آتش نشانی چیست؟

شیلنگ مخصوصی است که برای انتقال آب و پاشیدن آن با فشار زیاد به سمت آتش بکار میرود