• ایمنی را از ما بخواهید

  • ایمنی یک سرمایه گذاری است

  • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

  • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

StruT-Professional

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها -
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی -
رنگ بندی در دو رنگ

Xvisio / Premium

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها -
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی -
رنگ بندی در دو رنگ

Zesta / Designer

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها دسته اسپرت
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی کیف حمل پارچه ای
رنگ بندی در دو رنگ

Classic- Value

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها قابلیت تنظیم دسته عینک در طول و زاویه
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی -
رنگ بندی در دو رنگ

CoverX - Profestional

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها استفاده روی عینک طبی، تنظیم دسته در طول و زاویه

پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی -
رنگ بندی در دو رنگ

Cracker - Professional

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها تنظیم دسته عینک درطول
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی -
رنگ بندی در دو رنگ

Curv-i Sport / Value

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها -
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی -
رنگ بندی در دو رنگ

Curv - i / Professional

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها تنظیم دسته عینک درطول و زاویه
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی -
رنگ بندی در چهار رنگ