• ایمنی را از ما بخواهید

  • ایمنی یک سرمایه گذاری است

  • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

  • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

6800

 

Large lens for wide field of view and excellent visibility

Cool Flow TM Valve  for cooler , drier comfort

Lightweight , well-balanced design with silicone faceseal for enhanced comfort and durability

7502

 

Silicone material for increased comfort and greater durability

Cool Flow TM Valve helps make breathing easier and can offer cooler and drier comfort

Dual-mode head harness that adjusts easily so users can  wear the respirator in either standard or drop-down mode

Comes with storage bag

6000 Series

 

Reusable , light weight , easy to use

Offers reliable , convenient respiratory protection when combined with 3M TM particulate Filters or Cartridges ( such as organic vapor / acid gas cartridges ) or dual airline system 

Comes with storage bag

54201

 

Soft and flexible non-allergenic elastomer material full face mask

  DIN thread connection for class 2 filters

  High chemical resistance

 Hard coated poly carbonate visor ; scratch and impact resistance

54001

 Soft and flexible non-allergenic elastomer material full face mask 

   Double filter connection for class 1 filters 

   High chemical resistance 

   Hard coated poly carbonate visor , scratch and impact resistance

7700

 

Durable and flexible mask mode of silicone with DIN thread connection for class 2 filters

Excellent fit and comfort with double exhalation valve

5500

 

Durable and flexible mask made of non-allergenic elastomer material with double filter connection foe class 1 filters

   Ergonomically designed for high level of user comfort

ماسک ایمنی چیست؟

ماسک ایمنی وسیله ای است که با قرار گرفتن بر روی صورت با جلوگیری از ورود ذرات و گازهای مضر اجازه تنفس سالم را به استفاده کننده می دهد.