• ایمنی را از ما بخواهید

  • ایمنی یک سرمایه گذاری است

  • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

  • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

Gas Alert Clip Extreme

-    Single Gas Detector
-    Gas Detection: H2S, SO2, CO or O2
-    Record keeping is accurate and easy with automatic
event logging
-    Full function self-test of sensor, battery status, circuit
integrity and
audible/visual alarms
-    Bright wide-angled visual alarm bars
-    Built-in concussion-proof boot
-    Water-resistant

 Not calibration possibility

تگ ها :

طبقه بندی : وسایل سنجش

Gas Alert Extreme

- Single-Gas Detector
- Gas Detection: H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3
NO2, HCN, ETO CIO2, O3, NO
- Secure and accurate history with data logging option
- Full function self-test of sensor, battery status
circuit integrity and
audible/visual alarms on start up
- Bright Wide-angled visual alarm bars
- Built-in concussion-proof boot
- Water-resistant

Possibility of quick Calibration in SARAB KHANE ATASH CO.

تگ ها :

طبقه بندی : وسایل سنجش

Micro Clip XT

-    Multi-gas versatility with one-button simplicity
-    Gas Detection: H2S, CO, O2 and % LEL
-    Continuous visual compliance with IntelliFlash
-    Incredibly thin and lightweight, making it
     comfortable to wear

 

Possibility of quick Calibration in SARAB KHANE ATASH CO.

 

تگ ها :

طبقه بندی : وسایل سنجش

MAX XT II

-    Multi gas detector
-    Continuous LCD shows real-time gas concentrations
-    Gas Detection: H2S, %LEL, CO or O2
-    Compact and lightweight design makes it
comfortable to wear
-    Water-resistant
-    Full function self-test of sensor, battery status
circuit integrity and
audible/visual alarms on start up
-    Bright Wide-angled visual alarm bars
-    Built-in concussion-proof boot
-    Integrated sampling pump with reliable diaphragm technology
-    Conveniently manage your detector with fleet manager ll
-    Equipped with standard data logging and event logging

Possibility of quick Calibration in SARAB KHANE ATASH CO.

 

تگ ها :

طبقه بندی : وسایل سنجش

گازسنج چیست؟

گاز سنج قابل  جهت تشخیص یک گاز بوده و در مدل گازهای قابل انفجار قابلیت اندازه گیری گازقابل انفجار را دارد .این گاز سنج بسته به سفارش می تواند انواع گازهای سمی و قابل انفجار را اندازه گیری نماید.

تگ ها :

طبقه بندی : وسایل سنجش