• ایمنی را از ما بخواهید

  • ایمنی یک سرمایه گذاری است

  • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

  • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

نمایندگیها

نمایندگی 1 نمایندکی شرکت  بایا سیلندر تولید کننده کپسولهای اتشنشانی  آدرس 1 تلفن 1
نمایندگی 2 نمایندگی شرکت البرز نجات سازنده کپسولهای اتش نشانی پیشرو آدرس 2 تلفن 2
نمایندگی 3 نمایندگی شرکت اریا کوپلینگ سازنده جعبه های فایرباکس ولوازم اتش نشانی آدرس 3 تلفن 3
نمایندگی4نمایندگی کلاههای ایمنی پرشین سیفتی آدرس 4 تلفن 4