• ایمنی را از ما بخواهید

  • ایمنی یک سرمایه گذاری است

  • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

  • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

Orbis Optical Smoke Detector

The Orbis Optical Smoke Detector operates on the well established light scatter principle The sensing technology used is radically different from previous optical detectors and significantly reduces false alarms.

• Responds well to slow-burning, smouldering fires
• Good performance in both black and white smoke
• Transient rejection algorithms reduce false alarms
• Automatic drift compensation
with DirtAlert, a yellow flashing LED, to easily identify dirty detectors
• Red flashing LED at Startup confirms the device is Operating. SensAlert
yellow flashing  LED, indicates faulty operation
• FasTest takes just four seconds to test and confirm detectors are
functioning correctly
• DustDefy system prevents dust ingress while maintaining airflow
EX and addressable smoke detector is available.

ارسال نظر

biuquote
  • نظر
  • پیش نمایش زنده
Loading