• ایمنی را از ما بخواهید

  • ایمنی یک سرمایه گذاری است

  • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

  • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

Sonos Sounder Beacon (DC)

A general purpose beacon Electronic Sounder for fire security and industrial applications; the Sonos Sounder Beacon is certified to EN54. With the Tim Saver base, connections are made to  the base during the initial writing phase which results in faster and more reliable installation. The Sounder head ' twists and clicks' into the base on commissioning  avoiding the writing and connection problems associa Ted with traditional sounders. Withe a choice of 32 tones including all the major international standards. The Sonos Sounder Beacon has Universal Acceptance.
-    Weather Proof to IP65 (Deep Base Units)
-    Deep Base, Red  Base, Red Lens
-    Voltage 17 - 60VDC

EX and addressable sons sounder beacon is available.

ارسال نظر

biuquote
  • نظر
  • پیش نمایش زنده
Loading