• ایمنی را از ما بخواهید

 • ایمنی یک سرمایه گذاری است

 • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

 • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

Conventional System

• LPCB certified to the latest versions of EN54 Parts 2 and 4
• Intuitive user-friendly interface with colour-coded buttons and
  combined keypad/keyswitch entry to access level 2
• 2,4 or 8 zone circuits (dependent on model purchased)
• Four conventional sounder circuits

Marine fire detection

Orbis conventional fire detectors offer a wealth of features to save time
enhance reliability and reduce false alarms. These include drift
compensation and DirtAlert, a feature that warns service engineers
via a flashing yellow LED, that the detectors need maintenance; and
FasTest, a Procedure that takes just four seconds to test smoke detectors
and confirm that they are functioning correctly.

• Modern, low-profile design
• TimeSaver Base for fast installation
• Transient rejection for false alarm reduction
• Wide operating temperature -40 to +70 C
• High humidity tolerance at up to 98% RH

EX and addressable marine fire detector is available.

Orbis Multisensor Detector

The Orbis Multisensor Detector benefits from
the same false alarm reduction technology
as the optical detector enhanced by
the addition of a thermal sensing element.

• Responds well to fast-burning, flaming fires
• Transient rejection algorithms reduce false alarms
• Automatic drift compensation with DirtAlert a yellow flashing LED
   to easily identify dirty detectors
• Red flashing LED at StartUp confirms the device is operating. SensAlert
   yellow flashing LED, indicates faulty operation
• FasTest takes just four seconds to test and confirm detectors are
  functioning correctly
• DustDefy system prevents dust ingress while maintaining airflow.

 

Manual pneumatic operated valves for CO2 fixed installations

 

 

سیستم اطفاء CO2

مزایا

تمیز - سریع - مطمئن / گاز ارزان و در دسترس

عدم تاثیر متقابل بر مواد دیگر

مناسب برای حریق های عمقی Deep Seated Fire

روش های استفاده:

Surface Fire / Total Flooding / Local Application

اطفاء به روش کاهش اکسیژن

انواع سیستم co2 :

High Pressure / Low Pressure

موارد استفاده:

مایعات قابل اشتعال ، گاز های قابل اشتعال ، اتاق های کلید، دستگاه های چاپ ، خطوط تولید فولاد ، ترانسفورماتور ها، اتاق رنگ، سینی های کابل ، توربین های گازی، اتاق های کامپیوترو....

 

Aerosol generator construction

 

مزایای استفاده از سیستم اطفاء حریق گاز FM200:

 • دارای قدرت اطفاء حریق بالا
 • سمی نبوده و به هنگام استفاده اثر نامطلوب بر افراد مستقر در فضا به جای نمیگذارد
 • عایق الکتریسیته نمی باشد
 • پس از اطفاء حریق بر روی اشیاء و دستگاههای حساس برقی و الکترئنیکی اثر خورندگی بجای نمی گذارد
 • روی انواع حریقهای کلاسهای A,B,C, اثر داشته و عمل مینماید
 • دارای قابلیت نفوذ فراوان بوده و به راحتی در تمامی منفذها و زوایای دستگاه ها نفوذ میکند
 • به دلیل گازی بودن پس از اتمام عملیات اطفاء تبخیر شده و اثری روی محیط باقی نخواهد گذاشت
 • ترکیبات شیمیایی آن طوری است که اسید کلریدریک حاصل از سوخت مواد PVC را به حداقل میرساند

Aerosol generator construction

 

Fire extinguishing aerosol generators are designed for efficient fire extinguishing and preventing in closed and partly opened areas and for explosive medium neutralization in the area to be protected.

Application fields

 Storage, garage and production areas, containers.

 Apparatus, motor and luggage section for all kinds of transport (cars, motor transport, railway transport, ships).

 Radio and TV equipment, electric equipment, cable shafts, electric substations.

 Gas- and oil filling stations.

 Control towers, fuel-oil deports, arms storage depots, air and armoured units,good traffic motor transport.

Automatic Fire Extinguisher

 

Fire Extinguishing aerosol systems is available

linear heat detector (LHD) is available